1. Adatvédelmi nyilatkozat

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza Carp Hungary Kft., mint szolgáltató által és adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett pontyshow.hu internetes oldal használatával kapcsolatos adatvédelmi jogi tájékoztatást – így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről – melyet Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. A Szabályzat hatálya kizárólag a pontyshow.hu internetes oldalra terjed ki.

Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Carp Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-949484
Székhely: 1183 Budapest, Besztercebánya utca 29.
Adószám: 23025176-2-43
E-mail: info@carpshow.hu
Telefon: +36-30-8648622

A jelen Szabályzat a pontyshow.hu használatának és a weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A Szabályzatban használt fogalmak az ÁSZF-ben meghatározott jelentéssel bírnak. A Carp Hungary Kft. az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a pontyshow.hu internetes oldal látogatása, használata, továbbá a weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználók részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot a Társaság a Felhasználóról gyűjt.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Szabályzat a Felhasználók által a pontyshow.hu internetes oldal megfelelő használatához szükséges, és az Adatkezelő rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a jelen Adatvédelmi Szabályzat nem terjed ki.

A pontyshow.hu internetes oldalon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a pontyshow.hu weboldal valamennyi funkcióját használni.

A pontyshow.hu internetes oldal böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes Szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A pontyshow.hu internetes oldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a weboldal Szolgáltatásának igénybevételével az ÁSZF elfogadásával (ez utóbbi esetben az elfogadási folyamat részeként) a Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

Adatkezelő tiszteletben tartja a Felhasználók személyes adatait, és kötelezi magát, hogy a Szolgáltatásával, és a pontyshow.hu internetes oldal működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban így különösen, de nem kizárólag
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.)
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/45/EK irányelv,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai,
meghatározott rendelkezéseinek, és összhangban áll az egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokkal és irányelvekkel.

Az adatkezelés jogcíme: Az Adatkezelő a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére

az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő, valamint ügyfélszolgálattal történő kommunikáció esetén),
jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy
jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Adatkezelő a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A személyes adatok kezelésének időtartamát jogszabály is előírhatja, ilyen esetben Adatkezelő az érintett személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam alatt kezeli, illetve őrzi meg. A pontyshow.hu adatkezelési céljai:

A Felhasználókkal fennálló jogviszonyok kapcsán jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés, a jogviszonyhoz kapcsolódó kommunikáció (az Adatkezelő és a Felhasználó között, valamint a Felhasználók között);
Ügyfélszolgálati funkciók ellátása;
Hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;
A pontyshow.hu látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető Szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése;
A Szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;
A pontyshow.hu felhasználói interfészének ergonómiájának, az azokon keresztül elérhető Szolgáltatásoknak a fejlesztése;
A pontyshow.hu internetes oldalon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása az elhelyezett reklámok működőképességének és relevanciájának biztosítása érdekében.
Adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatkezelés minden szakaszában, így az adatok felvétele, kezelése és tárolása során is mindvégig tisztességesen és törvényesen, az adatkezelés biztonsága érdekében jár el, így
minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében,
minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében,
az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.
Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tárolja, és az adatbázishoz csak az Adatkezelő azon alkalmazottai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az Adatkezelő elvégzi az anonimizálást.

Az Adatkezelő, mint a pontyshow.hu internetes oldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot a jövőben bármikor módosítsa. A módosított adatvédelmi szabályok a pontyshow.hu internetes oldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba. A Felhasználó a módosított Szabályzatot az ismételt használattal veszi tudomásul.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2018. április 10.

2. Részletes adatkezelési szabályok

A pontyshow.hu adatkezelésének jogalapja a Felhasználó hozzájárulásán, azaz az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján, illetve az Ekertv. 13/a. § (3) bekezdésén alapul.

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználókat, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Felhasználók kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Felhasználóknak az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő nyilatkozik, hogy az adatok feldolgozása során külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását saját alkalmazottai végzik. Amennyiben a jövőben harmadik személy adatfeldolgozót kíván alkalmazni, arról a jelen Szabályzat módosításával előzetesen tájékoztatja a Felhasználókat, hogy mely meghatározott harmadik személyek részére továbbítja a megadott személyes adataikat. Ebben az esetben az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett, azzal egyidejűleg – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartása számára külön is bejelenti, hogy az erre irányuló szerződés alapján mely meghatározott harmadik fél, mint adatfeldolgozó részére adja át, a Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatás teljesítése érdekében, pontosan meghatározva a továbbított adatok körét.

Az ellenérték fejében igénybe vehető Szolgáltatások megrendelése során a kezelt adatok köre kibővül, így a fentiekben meghatározott adatokon felül, a Felhasználóknak meg kell adnia továbbá – amennyiben azok a korábbiakban megadottakról eltérnek – a számlázási nevüket, és a számlázási címüket is.

Az adatkezelés célja a fenti adatok tekintetében – a fentiekben részletesen meghatározott célokon kívül – a Szolgáltatások díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése is.

3. Technikai adatgyűjtés, cookie-k

Adatkezelő – a fentiekben foglaltakon túlmenően – a Szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (cookie-k). A Szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges, melyeket a Felhasználók a böngészőjük beállításaiban letilthatnak. Cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, ennek során az Adatkezelő gyűjthet bizonyos technikai információkat, például a Felhasználók IP-címéről, böngészőjének típusáról, számítógépének operációs rendszeréről, az alkalmazás verziójáról, a nyelvi beállításokról, valamint a Felhasználók által megtekintett oldalakról. Amennyiben a Felhasználó mobilkészüléket használ, úgy Adatkezelő gyűjthet adatokat a mobil készülék azonosítására, a készülék-specifikus beállításokra és jellemzőkre, valamint a Felhasználók tartózkodási helyére vonatkozóan is. Adatkezelő fenntartja az információgyűjtésre való jogot akkor is, amikor bizonyos közösségi médiumok szolgáltatásait veszik igénybe a Felhasználók.

A cookie-k által gyűjtött adatok kezelését az Adatkezelő az igénybevevő önkéntes hozzájárulása alapján – az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerint – kezeli. Amennyiben a cookie állandó jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

A cookie-k a felhasználói élmény testre szabásához, a személyre szabott kiszolgálás érdekében, a pontyshow.hu internetes oldalon elérhető, információs társadalommal összefüggő (elektronikus kereskedelmi) szolgáltatások személyre szabott nyújtása érdekében, a Felhasználók azonosítása, a részükre kedvezőbb, érdeklődésüknek megfelelő tartalmak kialakítása és elérhetővé tétele érdekében kerülnek alkalmazásra. A cookie-k által felvett adatok kezelésének célja továbbá a látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése.

A pontyshow.hu rendszerének kényelmes használata érdekében, a belépés után a rendszer belépett állapotban marad, még akkor is, ha a Felhasználó bezárja a böngészőt, mindaddig, amíg ki nem lép belőle. A pontyshow.hu nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó nem lép ki a rendszerből, és emiatt illetéktelenek hozzáférnek a rendszerben tárolt adataihoz, vagy módosítják azokat.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg, és minden esetben oly módon üzemelteti a Szolgáltatások nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4. Hírlevél, marketing

Az Adatkezelő a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A regisztráció részeként a pontyshow.hu a hatályos jogszabályok betartásával fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket és hírleveleket küldjön Felhasználóinak, így különösen a Szolgáltatás igénybevétele során Adatkezelő felhasználhatja a Felhasználók elérhetőségeit, hogy hasonló termékekről, vagy szolgáltatásokról szóló híreket küldjön, amennyiben a Grt. 6. §-a értelmében a Felhasználók előzetesen és kifejezetten – a felhasználói fiók létrehozásakor, vagy hirdetésre történő jelentkezéskor a megfelelő üres rubrika bejelölésével – hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő e-mailen, vagy automatizált hívórendszer/eszköz segítségével direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (e-mail, SMS stb.), hírlevelekkel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Adatkezelő a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a Szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy Felhasználók bármikor jelezzék, hogy a továbbiakban nem tartanak igényt ezen e-mailekre, ezért a regisztrációt visszaigazoló, és az ezt követő valamennyi üzenet, vagy hírlevél alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással a Felhasználók leiratkozhatnak az Adatkezelő által nyújtott ezen szolgáltatásról, melyet követően Adatkezelő további reklámajánlataival nem keresi meg az adott Felhasználót.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Társaság által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

5. Jogorvoslat

Felhasználók tiltakozhatnak személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést jogszabály rendelte el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb esetekben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználók az Adatkezelő meghozott döntésével nem értenek egyet, az ellen a közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

Felhasználók a jogaiknak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatnak, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – az Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal egyebekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu