Általános Szerződési Feltételek és Kiállítási Szabályzat

A Jelentkezés egyben szerződésnek minősül, mely a jelen Általános Szerződési Feltételek és Kiállítási Szabályzat elfogadását is jelenti.

I. Általános Szerződési Feltételek
1. A Szerződés létrejötte

1.1. Szerződő Felek

A jelen Általános Szerződési Feltételek szempontjából szerződő feleknek tekintendők egyrészről a Carp Hungary Kft. (székhelye: 1183 Budapest, Besztercebánya utca 29.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-949484; a továbbiakban: „Carp Hungary”) valamint a Hungexpo területén szervezett kiállításra (a továbbiakban: a „Kiállítás”) vonatkozó online  jelentkezési ívet (a továbbiakban: a „Jelentkezési űrlap”) kitöltő és beküldő partner (a továbbiakban: a „Szerződő Fél”).

1.2. Ajánlati Felhívás

A szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejötte szempontjából a Carp Hungary ajánlati felhívásának minősül a Szerződő Fél részére az alábbi iratok megküldése: Jelentkezési Ív, Általános Szerződési Feltételek és Kiállítási Szabályzat (továbbiakban: „Szerződési Feltételek”).

1.3. A Szerződés létrejötte

Az online Jelentkezési űrlap, valamint az ÁSZF melléklet elfogadásával a Szerződő Fél kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a jelen Szerződési Feltételeket, mely ezután Szerződésnek minősül.

1.4. Az Első Előlegbekérő

A Carp Hungary a Jelentkezési űrlap kézhezvételét követően a Szerződő Fél részére elküldi az első előlegbekérőt (a továbbiakban: az „Első Előlegbekérő”), amely tartalmazza az alábbi 5.1 pont szerinti összeget. Amennyiben az Első Előlegbekérő teljes összege a vonatkozó számlán megjelölt határidőben nem kerül jóváírásra a Carp Hungary számláján, Carp Hungary egyoldalú, a Szerződő Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal jogosult a Szerződéstől elállni és az alábbi 7.2 pont szerint kötbért követelni.

1.5. Területkijelölés

Carp Hungary a kiállítási terület (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) kijelöléséről az 1.4 pont szerinti összeg beérkezését követően indoklási kötelezettség nélkül határoz, és e döntését a Kiállítási Területet jelölő helyszínrajzzal együtt írásban megküldi a Szerződő Félnek.

1.6. Az Általános Üzemelési és Működési Szabályzat

A Szerződő Fél köteles megismerni és betartani a Hungexpo mindenkor hatályban lévő Általános Üzemelési és Működési Szabályzatát (továbbiakban: az „ÁÜMSZ”) amely a Szerződés részét képezi. Az ÁÜMSZ letölthető a Hungexpo honlapjáról (www.hungexpo.hu), de kérésre a Hungexpo postán megküldi a Szerződő Fél részére.

2. A SZERZŐDŐ FELEK

2.1. Szerződő Fél

Szerződő Fél azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely a Kiállításra a Jelentkezési Ívet kitölti, és megfelelően aláírja. Kizárólag a Szerződő Fél lehet a Carp Hungary által kiállított számlák címzettje és kötelezettje (pl.: helydíj, szolgáltatások).

2.2. A Kiállító

A Kiállító saját területtel vagy területrésszel (a továbbiakban: a „Kiállítási Terület”) van jelen a Kiállításon.

3. A Kiállítási Terület birtokba vétele és megváltoztatása

3.1. Birtokba vétel

A Kiállítási Terület csak a Helydíj, a Regisztrációs díj, az esetleges Szolgáltatási díj előleg(ek) teljes összegének befizetése után vehető birtokba, illetve azután kezdhető el az építési munka.

3.2. Megváltoztatás

A Carp Hungary által kijelölt Kiállítási Terület önhatalmúlag más kiállítóval nem cserélhető el, más kiállítóval való megállapodással nem növelhető, sem ingyenesen sem ellenérték fejében nem adható tovább, és kizárólag a Carp Hungary előzetes írásbeli hozzájárulásával változtatható meg bármilyen módon.

4. Termékek, termékcsoportok, szolgáltatások

A Szerződő Fél csak a Jelentkezési Íven feltüntetett és a Carp Hungary által elfogadott termékek, termékcsoportok és szolgáltatások bemutatására, valamint a Jelentkezési Íven feltüntetett Cég reklámozására jogosult.

Amennyiben a kiállító a nem általa gyártott, forgalmazott (importált) márkát (márkákat), vagy szolgáltatást, illetve nem a Szerződő Felet, Képviselt Cégét bemutató reklámeszközt az első felszólítást követően nem távolítja el a Kiállítási Területről, úgy a Carp Hungary az említett Kiállítási Területet a Szerződő Fél költségére és veszélyére bezárathatja, illetve kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben.

5. Fizetési feltételek, birtokbavétel

5.1. A Szerződő Felet terhelő fizetési kötelezettségek

A Szerződő Fél a Kiállításon történő részvételért Regisztrációs díjat (a továbbiakban: a „Regisztrációs díj”) az Igénybe vett Kiállítási Területért helydíjat (a továbbiakban: a „Helydíj”), igénybe vett szolgáltatásokért szolgáltatási díjat (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) tartozik fizetni.

5.2. A Regisztrációs díj mértéke

A Kiállító (lásd: 2.1 pont), a Regisztrációs díj 100%-át fizeti. A Jelentkezési űrlapon kerül közzétételre a Regisztrációs díj mértéke a kiállító részére.

5.3. A Helydíj mértéke

A Helydíj mértéke a Kiállítási Terület alapterülete alapján kerül meghatározásra. A Helydíj a standépítés költségeit nem tartalmazza.

5.4. Szolgáltatási díj

A fizetendő szolgáltatási díj a mindenkor érvényes szolgáltatás megrendelő íveken szereplő szolgáltatási ellenértéknek megfelelően kerülnek összesítésre és kiszámlázásra.

5.5. Fizetési Feltételek

Az 5.1. pont szerinti díjak a vonatkozó számlán, illetve előlegbekérőn megállapított fizetési feltételek szerint fizetendők. Fizetés ütemezése: Első Előlegbekérő: a 5.1. pont szerinti a regisztrációs díj és helydíj 50%-a. Második Előlegbekérő: 5.1. pont szerinti a regisztrációs díj és helydíj 50%-a.

A kiállítás első építési napja előtt megrendelt szolgáltatásokról 100%-os Előlegbekérőt kell kiállítani, melyet a Szerződő Fél köteles az építés megkezdéséig kiegyenlíteni. A kiállítás építési ideje alatt a helyszínen megrendelt szolgáltatásokról is Előlegbekérőt állítunk ki. Ezen szolgáltatásokat a Szerződő Fél részére csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha ellenértékét helyben kiegyenlíti.

Végszámla: a teljes Helydíj, a Regisztrációs díj, és a megrendelt Szolgáltatási Díjak ellenértéke. A Szerződő Fél köteles a Regisztrációs díjat, a Helydíjat és a megrendelt Szolgáltatási Díjat az előlegbekérőn vagy számlán szereplő időpontig, maradéktalanul kiegyenlíteni.

5.6. Fizetési Késedelem

A jelen Szerződésen alapuló bármely fizetési kötelezettség késedelme esetén a Carp Hungary évi 20% késedelmi kamatot számol fel. A Kiállító tudomásul veszi, hogy a Carp Hungary a vele szemben fennálló követelését engedményezheti egy faktoring cégre.

5.7. Pénzintézeti Költségek

A pénzintézetek által a banki műveletek során felszámított mindennemű költséget a Szerződő Fél köteles viselni, ez a Carp Hungary követeléseit nem csökkentheti.

5.8. ÁFA

A Carp Hungary által nyújtott valamennyi szolgáltatás komplex szolgáltatásnak minősül, ezért az általános forgalmi adóról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott mértékű ÁFA terheli.

6. A Zajvédelem

6.1. Zene-, és Műsorszolgáltatás

A Szerződő Fél köteles a zene-, és műsorszolgáltatás során a hatályos ÁÜMSZ rendelkezéseit betartani, és e tevékenységét megelőzően a Szervező, valamint a szomszédos Kiállítók beleegyezését megszerezni.

6.2. Pilóta nélküli légi járművek, drónok használatának tilalma

A HUNGEXPO egész területén, de kiemelten a Kiállítási Területen szigorúan tilos pilóta nélküli légi járművek, drónok használata, behozatala, illetve berepültetése. Szerződő Fél tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén az erre jogosult biztonsági személyzet jogosult a pilóta nélküli légi járművek, drónok HUNGEXPO területéről való azonnali eltávolításáról gondoskodni. A Szerződő Felet terheli kizárólagosan és korlátlanul minden felelősség azért a vagyoni és nem vagyoni kárért, amely a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegéséből ered – ide értve különösen a harmadik személyeknek és/vagy a HUNGEXPO-nak okozott kárt is, továbbá az esetlegesen a pilóta nélküli légi járművek, drónok használata miatt kiszabott bírság fizetését is, valamint a Carp Hungary jelen pont szerinti kötelezettség megszegése miatt szükségessé vált intézkedése során az eszközben esetlegesen bekövetkező kárt is.

6.3. Eltiltás

Amennyiben a Szerződő Fél az ÁÜMSZ-ben meghatározott hangerőt túllépi és a szervező, valamint a Kiállítás igazgatójának együttes felszólítása ellenére a fenti mértéket meghaladó zene-, vagy műsorszolgáltatási tevékenységet nem szünteti meg, vagy megszegi az ÁÜMSZ I.4.6. pontjában leírtakat, úgy a Carp Hungary a Szerződő Fél standján az energiaszolgáltatást megszünteti, és ezért kártérítéssel nem tartozik a Szerződő Fél felé.

7. A Lemondás és jogkövetkezményei

7.1. A részvétel lemondása

A Szerződés Létrejöttét követően a Szerződő Fél a Kiállítási részvételt csak írásban, a Carp Hungary részére igazolható módon megküldve mondhatja le érvényesen (a továbbiakban: a „Lemondás”). A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Carp Hungary-hez megérkezik. Lemondásnak minősül az is, ha a Szerződő Fél vagy az általa szervezett kiállító a Kiállításon a Kiállítás megnyitása előtt 24 órával Kiállítási Területét nem foglalja el, és későbbi érkezését írásban a Carp Hungary által visszaigazoltan nem jelzi (a továbbiakban: a „Távolmaradás”). Lemondás esetén a Szerződő Fél részére kijelölt Kiállítási Területet a Carp Hungary jogosult másnak bérbe adni, ezért a Carp Hungary-t semmiféle jogcímen nem terheli kártérítési kötelezettség. Lemondás esetén a Szerződő Felet Meghiúsulási Kötbér-fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint.

7.2. Meghiúsulási Kötbér

Ha a Szerződő Fél részvételét a Szerződés létrejöttét követően de a Kiállítás megnyitása előtti 61. napot megelőző időszakban mondja le 300.000 Ft-ot, ha a 60. nap és 31. nap között mondja le, a 6.1 pontban meghatározott díj 70 %- át, 30. napon belül a 5.1 pontban meghatározott díj 100 %-át tartozik meghiúsulási kötbérként megfizetni a Carp Hungary részére.

7.3. Területlemondás

Ha a Szerződő Fél az általa igényelt terület 20%-ának, vagy annál többnek az igénybevételét a Kiállítás megnyitása előtt 61 nappal mondja le terület-lemondási kötbér (a továbbiakban: a „Terület-lemondási Kötbér”) fizetésére köteles. A Terület-lemondási Kötbér mértéke a visszamondott terület méretével arányos az alábbiak szerint: A Kiállítást megelőző 60. és 31. nap között a lemondott területre eső Helydíj 80%-a, a 30. naptól kezdve pedig 100%-a.

7.4. A megrendelt szolgáltatások lemondása és jogkövetkezményei

Az előzetesen megrendelt szolgáltatásokat a Szerződő Fél csak írásban, a Carp Hungary részére igazolható módon megküldve mondhatja le érvényesen. A Lemondás attól az időponttól hatályos, amikor a lemondó nyilatkozat a Carp Hungary-hez megérkezik.

Lemondás esetén a Szerződő Felet fizetési kötelezettség terheli, az alábbiak szerint:

– amennyiben a Szerződő Fél a szolgáltatás megrendelését 7 nappal a Kiállítás hivatalos építési idejének megkezdése előtt mondja le a szolgáltatást nem kell kifizetnie.

– amennyiben a Kiállítás hivatalos építési idejének megkezdése előtti 7 napban érkezik a lemondás a megrendelt szolgáltatás díjának 100%-át tartozik megfizetni a Carp Hungary részére.

7.5. Igénybe vett kedvezmény feltételeinek nem teljesítése

Szerződő Fél amennyiben a szerződésben meghatározott kedvezményeket igénybe veszi (10%, 5%) és azok feltételeit nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybe vett kedvezmény összegét a PontyShow első napjától (2024. november 8.) számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal együtt növelten meg kell fizetnie Carp Hungary részére.

8. Reklamáció

A Szerződő Félnek a Kiállítás szervezésével, kivitelezésével, üzemeltetésével stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében – a Kiállítás üzemelésének bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig írásban be kell jelentenie a Carp Hungary-nél. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Carp Hungary nem tudja figyelembe venni. Amennyiben a Szerződő Fél a Helydíj számlát annak kézhezvételét követő 15 napon belül a Szolgáltatásokra vonatkozó számlát pedig a Kiállítás zárásáig nem vitatja, a számla befogadottnak minősül.

9. Hamisítás

A kiállító a jelentkezési ív aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy az általa a kiállításon bemutatott termékre vonatkozó szellemi tulajdonjognak jogosultja, vagy megszerzett minden engedélyt és felhatalmazást annak jogosultjától a termék bemutatására. A kiállító vállalja, hogy harmadik személyek szellemi tulajdonjogait tiszteletben tartja.

Tilos a Kiállításon olyan termék bemutatása, amely más szellemi tulajdonjogát sérti, hamis.

Amennyiben a Kiállítónak a tudomására jut/hozzák, hogy szellemi tulajdonjogot sért, akkor a Kiállító vállalja/mindent megtesz, hogy a jogsértést mielőbb megszüntesse és a jogsértő termékeket eltávolítsa.

A kiállító köteles gondoskodni arról, hogy az általa kiállított termékre megszerzett oltalmat megfelelően igazolja a kiállítás során.

A Carp Hungary kizárja a felelősségét kiállításon megjelentetett hamisított termékekért, ugyanakkor a jogérvényesítéshez szükséges teendőkről kész felvilágosítást adni

10. Vis Maior

A Carp Hungary jogosult a Kiállítást, részben vagy egészben törölni vagy megrendezésének időpontját, illetve nyitvatartási idejét helyét megváltoztatni, ha vis maior esemény következik be. Vis maior eseménynek minősül minden olyan előre nem látható elháríthatatlan esemény, amelynek bekövetkezte Carp Hungary-nek fel nem róható, Carp Hungary szándékától és/ vagy eljárásától egyébként független (pl.: háború, zavargás, polgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet) és amely számottevő módon akadályozza, vagy lehetetlenné teszi a Kiállítás megtartását. A vis maior esemény bekövetkeztéről Carp Hungary köteles a Szerződő Feleket tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kiállítás részben vagy egészben elmarad Carp Hungary kártérítésre nem köteles.

11. Irányadó Jog -Jogviták Rendezése

A jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai irányadók.

A Felek esetleges vitáikat igyekeznek békés úton rendezni. Ha ez a törekvés mégsem vezet eredményre a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el.

12. A Szerződés egysége

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ÁÜMSZ, valamint a Jelentkezési Ívben foglaltak.

13. A Carp Hungary jogosult a jelen Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A Szerződési Feltételek módosításáról Carp Hungary a Szerződő Felet 15 nappal korábban írásban értesíti. Amennyiben a Szerződő Fél az értesítésben megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a Szerződő Fél részéről a módosítás elfogadottnak tekintendő.

II. Kiállítási Szabályzat
1. A kiállítás rendje:

A kiállítás egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Erre a külterületen a kijelölt helyeken van lehetőség.

A kiállítás nyitvatartási ideje alatt mindennemű hangos és zavart keltő tevékenység (pl. zene, füstgép) és rendbontó magatartás, nem megengedett!

A standterületek szőnyegezése nem kötelező. Amennyiben a kiállító mégis saját szőnyeget használ, azt kizárólag szövetes szőnyegragasztóval rögzítheti.

Az árut a standokon úgy kell elhelyezni, hogy az a standok és az épület felszerelésében kárt ne tegyen, illetve a szomszédos standok érdekeit ne sértse.

A közlekedő utakat teljes szélességükben szabadon kell hagyni. Oda botokat, székeket, zászlókat, egyéb árut, és dekorációs tárgyakat kirakni, kilógatni tilos!

Kiállító a standján kívül hostesseket csak térítés ellenében foglalkoztathat. A közlekedő utakon mozgó hostessekért 15.000 Ft+Áfa/nap díjat kell fizetni Carp Hungary részére.

A kiállító csarnok falait megfúrni, szegelni, ragasztani tilos!

Élő állatot a kiállítás területére bevinni tilos!

Az épület berendezési tárgyain a kiállító által okozott károkat a kiállító köteles a helyszínen megfizetni.

A kiállítás elektromos hálózatát megbontani, arra engedély nélkül rácsatlakoztatni tilos!

A kiállítás résztvevői az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai szabályokat, illetve a rendezvény rendjét kötelesek betartani és adott esetben betartatni. Ellenkező esetben a kiállítás szervezői, illetve megbízottjaik jogosultak intézkedni.

2. Kiállítói belépő

Belépés csak vonalkódos karszalaggal lehetséges.

A belépésre jogosító vonalkódos karszalagot minden ki-, illetve belépéskor a biztonsági embereknél lévő leolvasónál érvényesíteni kell. Kiállítónak karszalag (eredeti ragasztású, sértetlen) nélkül a megjelölt időpontban a kiállítás területére belépni, illetve ott tartózkodni nem lehetséges!

A szerződésben meghatározott Kiállítói karszalagok darabszámán felül lehetőség van plusz belépők igénylésére térítés ellenében az alábbiak szerint: 9900 Ft /3 nap, 3900 Ft/1 nap.

A „plusz kiállítói belépő”-re és a kiállítói belépőkre vonatkozó szabályok mindenkor és mindenben megegyeznek.

3. A kiállítás időtartama

Látogatóknak:

2024. november 8. Péntek 09:00 – 18:00 óráig

2024. november 9. Szombat 09:00 – 18:00 óráig

2024. november 10. Vasárnap 09:00 – 17:00 óráig

Kiállítóknak:

2024. november 8. Péntek 07:30 – 19:00 óráig

2024. november 9. Szombat 07:30 – 19:00 óráig

2024. november 10. Vasárnap 07:30 – 24:00 óráig

Építési napok:

2024. november 6. Szerda 08:00 – 20:00 óráig

2024. november 7. Csütörtök 08:00 – 22:00 óráig

A kiállítók az építési napokra megadott időintervallumban építhetik, rendezhetik be, tölthetik fel áruval kiállító, valamint árusító standjukat.

Bontási nap:

2024. november 10. Vasárnap 17:00 – 24:00 óráig

2024. november 11. Hétfő 08:00-12:00 óráig

A fent megadott időpontokon kívül a kiállítók sem tartózkodhatnak a rendezvény területén.

4. Vagyonvédelem

A HUNGEXPO területén az objektumőrzést biztonsági őrök 24 órás szolgálatban folyamatosan látják el. Védik az épületet minden illetéktelen külső behatolással szemben.

A standokon kiállított termékek vagyonvédelméért a kiállító felelős a látogatás ideje alatt!

A csarnok éjszakai őrzés-védését a Walton Security Kft. biztosítja.

5. Takarítás

A nyitás előtti általános takarítást a Carp Hungary biztosítja. Ez vonatkozik a teljes csarnok, a közlekedők, és a vizes blokkok napi takarítására is.

A standokon keletkező szemetet megfelelően összegyűjtve kell a külső szeméttárolóba kihelyezni! A kiállítási standokon keletkezett nagyobb mennyiségű szemét elszállítása a kiállító feladata. A standok napi takarítása a kiállító cég feladata.

Külön térítési díj ellenében a Carp Hungary az alábbiakat tudja biztosítani:

Napi Standtakarítás (porszívózás, szemetesek ürítése): 400,- Ft+Áfa/ m2.

Napi Nagytakarítás (porszívózás, bútorok portalanítása, letörlése, szemetesek ürítése): 600,- Ft+Áfa/ m2.

Ezen szolgáltatásokat a Carp Hungary-tól lehet megrendelni.

6. Elérhetőségek

Carp Hungary Kft.:

Bujáki Géza

Tel.: +36-30-864-8622

Email cím: pontyshow.hu@gmail.com

Generál kivitelező standépítő partner:

Braun Kft. :

Fábián Béla

Tel.:  +36-20-299-0566

E-mail: b.fabian@braunkft.hu

Kiss Zoltán

Tel.: + 36-20-266-1969

E-mail: z.kiss@braunkft.hu

 

HUNGEXPO:

Armbruszt Tibor

Tel.: +36-30-606-1010

Email cím: armbruszt.tibor@hungexpo.hu

A rendezvény nyitva tartása alatt a szervezők „Kiállítói Szervíz” pultot üzemeltetnek, ahová a kiállítók információs kérdéseikkel valamint műszaki jellegű (karbantartás, villanyszerelés, takarítás) kéréseikkel, észrevételeikkel, problémáikkal fordulhatnak.